Naše akce i činnost oddílu MH podporuje
město Ústí nad Orlicí.a Národní sportovní agentutraDěkujeme !


  Rychlé vzkazy:Optimalizováno
pro rozlišení
1024 x 768 px.
Browsery IE 6.0,
Mozilla 1.5.0.9
a vyšší.

  Sekce pro ZJ1
Prevence

Třídy reakce stavebních hmot.

Zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně.

Vyhl. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)

Vyhl. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Zákon 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o hasičském záchranném sboru)

Vyhl. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Nařízení vlády 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně.

Změna zákona o požární ochraně
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., se mění v rámci novelizace Zákona č. 229/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnost od 1.8.2017.Informace k požáru na Chrudimsku, kdy 22.1. 2016 vyhořel rodinný dům. Na vině byl nevyčištěný komín.

Z historie prevence požární ochrany ...

Požadavky na požární hlásiče kouře
Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám, a to podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d), e) a i) téhož zákona.

Zákonné požadavky na instalaci autonomních zařízení detekce a signalizace - Vyhl. 246/2001 Sb.
Podrobnosti o shora uvedených povinnostech rozvádí vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Podrobné technické podmínky, týkající se vybavení některých druhů staveb zařízením autonomní detekce a signalizace, jsou pak předmětem ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Zařízením autonomní detekce a signalizace musí být ve smyslu tohoto ustanovení vybaveny stavby uvedené v § 15 až 18 a § 28 citované vyhlášky.

Zařízení autonomní detekce a signalizace.
Zařízením autonomní detekce a signalizace se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. rozumí
a. autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604, nebo
b. hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace, a to například části 5, 7 a 10 (tyto hlásiče jsou použity například v lince elektrických zabezpečovacích systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy).

Autonomní hlásiče kouře podle ČSN 14604
Autonomní hlásič kouře vyrobený a uvedený na trh podle harmonizované evropské normy ČSN EN 14604 je zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny komponenty (kromě případného zdroje energie) nezbytné pro detekci kouře a vydání akustického poplachu. Autonomní hlásiče kouře využívají k detekci požáru:
 • rozptýleného světla,
 • vysílaného světla nebo
 • ionizace. Jedná se o jednoduchá zařízení určená pro domácnosti a podobné aplikace související s bydlením včetně autokaravanů. Kromě baterií a pojistek nesmí obsahovat autonomní hlásič kouře komponenty, které by mohl vyměňovat nebo s nimi manipulovat uživatel.

  Typy hlásičů požáru dle ČSN EN 54-XX (základní rozdělení):
 • Hlásič požáru podle ČSN EN 54-5 (hlásič teplot)
 • Hlásič požáru podle ČSN EN 54-7 (hlásič kokuřový bodový)
 • Hlásič požáru podle ČSN EN 54-10 (hlásič plamene)

  Podrobnější informace zde.

  Změny ve lhůtách čištění komínů

  Dnem 31. prosince 2015 bylo zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) zrušeno Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

  Vyhláška 34/2016 Sb. již vyšla a platí od 29/1 2016.

  Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně. „Z důvodu složitého legislativního procesu zákona nebyla doposud nová vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty vydána (v současné době je návrh vyhlášky projednáván na úrovni komisí Legislativní rady vlády). Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., ještě nevyšla, zveřejnilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru doporučení, jak do jejího vydání při čištění, kontrolách a revizích spalinových cest postupovat – Stanovisko odboru prevence MV GŘ HZS ČR č. 30/2016,“ upřesňuje kpt. Bc. Miloslav Vašák z oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů HZS Pardubického kraje.

  (Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce)

  Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

  „Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici* komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce,“ doplňuje kpt. Bc. Miloslav Vašák.

  Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

  Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

  Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.

  U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.

  Do zákona o požární ochraně se v této souvislosti dostala z nařízení vlády také povinná kontrola komínů a sankce nejen vůči občanům, ale i vůči kominíkům, pokud svojí práci neodvedou dobře.

  Nejdůležitější změny

  Mezi nejdůležitější změny můžeme zařadit povinnost oprávněné osoby (kominíka), předat objednateli služby neprodleně do 10 pracovních dnů, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizi spalinové cesty.

  Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty stanoví Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty č. 34/2016 Sb.

  Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

  Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 50 000 Kč.

  Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 100 000 Kč.

  Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem fyzická osoba, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 25 000 Kč.

  por. Vendula Horáková tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

  *) Poznámka: Kdyby někdo nevěděl, co je to půdice. Vybírací otvor slouží k vybírání sazí a popílku z komínových průduchů. Zřizuje se v nejnižším bodě komína. Nejmenší rozměry vybíracího otvoru úzkých a středních průduchů musí být 120 x 250 mm, rozměry průlezných průduchů 450 x 600 mm. Jsou umístěny 30 až 100 cm nad nehořlavou podlahou. Dvojitá plechová dvířka jsou označena druhem paliva. Vybírací otvory dle norem ČSN nesmějí ústit do obytných místností, sálů, učeben, skladů s hořlavými látkami apod.

  Půdice je nejnižší místo komínového průduchu. Musí být nejméně 30 cm a nejvíce 100 cm nad podlahou. Pro snadnou manipulaci a čištění je výhodné, je-li čistící otvor otočen vůči připojení kouřovodu o 90°.
  Závadou topidel a komínů vzniká každoročně množství požárů. Čištění, kontrolu a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nařízení vlády 91/2010, které nabylo účinnosti 1. 1. 2011 reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií a stavebních materiálů.
  Cílem nařízení vlády je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína.

  Každá fyzická osoba si musí počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.)

  Podmínky požární bezpečnosti Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

  Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

  Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

  Kontrola spalinové cesty

  Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

  Kontrola spalinové cesty se provádí:
 • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
 • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
 • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům,
 • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • posouzením jejího stavebně technického stavu.

  Čištění spalinové cesty

  Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

  Čištění spalinové cesty se provádí čistícími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

  Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

  Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu stanoví tabulka č. 1.

  Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v tabulce č. 1, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

  U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

  Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty stanoví tabulka č. 1.

  Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva stanoví příloha č. 1.

  Revize spalinové cesty

  Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň

 • revizním technikem komínů,
 • specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.

  Revize spalinové cesty se provádí:

 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobených v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

  Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty
  O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

  O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru.

  Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

  Vypalování komína Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

  Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.

  Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

  Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje do jeho datové schránky[1]), prostřednictvím veřejné datové sítě na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této činnosti.

  Tabulka č.1
  Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku  Doplňující poznámky k tabulce:
 • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců
  kalendářním roce.
 • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění
  řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
 • Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi
  jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
 • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit
  topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
 • Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě
  pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
 • Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle
  návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly
  odborně způsobilou osobou. • Shrnutí:
  Pokud nedojde k některé ze jmenovaných skutečností (změna topidla, stavební úpravy komínu atd.), neprovádí se revize, ale jen kontrola spalinových cest. Tu provádí oprávněná osoba a vydává o provedené kontrole zápis, jehož rozsah je přesně definován v NV 91/2010 Sb. Čištění spalinových cest si může provést provozovatel svépomocí. Četnost čištění je také definována v NV 91/2010 Sb.

  Není tedy pravda, že revize komínů se musí provádět každý rok!

  Povinnosti právnické osoby na úseku požární ochrany se zaměřením na společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů (metodická pomůcka).


  Zamykání vchodových dveří bytových domů
  Zamykání vchodových dveří bytových domů je v poslední době poměrně častý způsob, jak se jejich obyvatelé snaží ochránit svůj majetek, omezit výskyt osob, které by mohly narušovat jejich bydlení, zvláště pokud jejich obyvatelé již mají s krádežemi, přespáváním bezdomovců, rušením nočního klidu a podobnými jevy negativní zkušenosti. K jejich zamezení bývá zamykání vchodových dveří nejjednodušším i relativně efektivním řešením, nicméně je třeba brát v úvahu, že zamčené dveře sice zabrání krádeži, ale také mohou zabránit úniku osob z požárem ohroženého objektu nebo naopak zkomplikovat zásah hasičů.

  Podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákona o PO") jsou právnické osoby (tedy i společenství vlastníků) povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, které jsou podrobněji specifikovány v § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Zde je v odstavci 3, písm. b) uvedeno, že k provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací musí být trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak aby nebyla ohrožena evakuace nebo záchranné práce. Obyvatelé domu by neměli zapomínat na to, že vchodové dveře jsou součástí komunikačního prostoru - únikové cesty a že jejich uzamčením dochází k porušení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o PO s přihlédnutím § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci. Navíc toto řešení odporuje i dalším předpisům, týkající se požární ochrany. Tato problematika je například řešena i v odst. 2 § 10 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdější změny, kde je uvedeno, že otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám uvedeným v příloze č. 1 části 2. V případě bytového domu se jedná o ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty a 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování.

  Například v závazném technickém předpisu ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty je k této problematice uvedeno:
 • Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup jednotek do prostorů napadených požárem
 • Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami), musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; kódové karty nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

  Po přečtení výše uvedených předpisů lze sice namítnout, že každý obyvatel domu je vybaven klíči, kterými si může odemknout a tudíž je zajištěn snadný a rychlý průchod a evakuace je bezpečná, rychlá .... To je ovšem omyl, protože požadavky na evakuaci se vztahují na všechny osoby, které se v objektu nacházejí, např. návštěva, revizní technici, pracovníci údržby. Navíc se nelze spoléhat na to, že klíč budou mít v kritickou chvíli všichni u sebe.

  Jaké tedy zvolit řešení, které by bylo přijatelné pro obyvatele domu a zároveň neodporovalo předpisům požární ochrany? Nejjednodušším řešením může být tzv. paniková klika resp. panikový zámek, jejíž použití ostatně doporučuje také ČSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování, kde je uvedeno, že "východové dveře mohou být průběžně zamčené (např. z důvodu zabránění krádeží v bytech), přičemž se doporučuje z vnitřní strany otevíratelné dveře bez odemčení (např. panikovou kliku)". Jedná se o kování, které vyhoví i čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 PBS - Společná ustanovení, kde je uvedeno "Požární uzávěry (jakož i dveře - uzávěry bez požární odolnosti) vyskytující se na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod." Jiným řešením mohou být také samočinná bezpečnostní kování, která v případě ohrožení dveře automaticky odemknou.


 • Statistické informace o událostech se zásahem jednotek požární ochrany a požárech v roce 2009.

  Statistická ročenka HZS PaK za r. 2009 ke stažení zde. Obsahuje i informace o zásazích jednotek JSDHO.

  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  Jak se provádí revize hasicích přístrojů?
  
  Upozorňujeme, že revize PHP může provádět pouze notifikovaná osoba splňující podmínky pro udělení
  živnostenského oprávnění "Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny"
  a vlastnící osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany dle Vyhl. 246/2001 Sb. 
  
  Jedná se o činnosti spojené s montáží, opravami, rekonstrukcemi, revizemi a zkouškami vyhrazených 
  tlakových zařízení, tlakových nádob stabilních, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa
  a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě, nebo 
  jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa, kovových tlakových
  nádob na plyny k dopravě plynů. Opravy a revize hasicích přístrojů.
  
  A) Revize hasicího přístroje pod stálým tlakem
  
  1) Vizuální prohlídka hasicího přístroje
  
    * Kontrola umístění hasicího přístroje, které musí splňovat řadu požadavků
    * Kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze
    * Kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby
    * Hasicí přístroj vodní, práškový a pěnový je nutné vyřadit po 20 letech od data výroby
    * Hasicí přístroj s náplní CO2 (sněhový) je nutné vyřadit po 40 letech od data výroby
  
  2) Kontrola tlaku (kontrolním manometrem)
  
    * U některých typů hasicích přístrojů kontrolujeme funkčnost vestavěného indikátoru tlaku
    * ???
    * Kontrolujeme a vyměňujeme těsnící kroužky
  
  3) Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou
  
    * Vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení eventuálně poškození závitu, 
     vyčištění a namazání všech závitových spojů
  
  Montáž hasicího přístroje po provedené kontrole
  
    * Montáž výstřikové hadice
    * Montáž manometru nebo zátky (dle typu hasicího přístroje)
    * Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou. Tento úkon se provádí pro zjištění 
     neoprávněné manipulace s hasicím přístrojem
    * Očištění nádoby přístroje
  
  4) Zaplombování pojistky spouště
  
  Plomba musí být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem 
  pracovníka-kontrolora
  
    * Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly hasicího přístroje.
     Na štítku jsou uvedeny údaje, podle nichž lze identifikovat jak naší firmu tak i kontrolora,
     který hasicí přístroj kontroloval
    * Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti hasicího přístroje. Doklad obsahuje naši 
     identifikaci, typové označení, výrobní číslo nádob hasicího přístroje, výsledek kontroly
     a ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.
  
  Upozornění: Při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutné jej nahradit pouze originálním 
  schváleným komponentem. Není možno používat jakékoliv náhražky - hrozí vysoké nebezpečí úrazu.
  
  B) Revize has. přístroje s tlakovou patronou
  
  1) Vizuální prohlídka hasicího přístroje
  
    * Kontrola umístění hasicího přístroje, které musí splňovat řadu požadavků
    * Kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze
    * Kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby
    * Hasicí přístroj vodní, práškový a pěnový je nutné vyřadit po 20 letech od data výroby
    * Demonžáž nárazníkové armatury a hadice s pistolí
  
  2) Kontrola tlakové patrony
  
    * Kontrola obsahu patrony převážením jejího obsahu, kontrola, případně výměna těsnění
     a vyznačení data kontroly popisem měsíce a roku na patronu
    * Kontrola stavu nárazníkové armatury a uzavírací membrány
    * Vyčištění a namazání všech závitových spojů
    * Kontrola množství hasiva
  
  3) Kontrola stavu a průchodnosti stoupací trubice
  
    * Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou pistolí, kontrola uzavírací funkce
     pistole, vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení, eventuelně 
     poškození závitů, vyčištění a namazání všech závitových spojů
  
  4) Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou
  
    * Zaplombování pojistky nárazníkové armatury předepsaným způsobem, plomba je být opatřena
     rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně durhé číslem pracovníka-kontrolora
    * Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly hasicího přístroje. 
     Na štítku jsou uvedeny údaje, podle nichž lze identifikovat jak naší firmu tak i kontrolora,
     který hasicí přístroj kontroloval
    * Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti hasicího přístroje. Doklad obsahuje naši 
     identifikaci, typové označení, výrobní číslo nádob hasicího přístroje, výsledek kontroly 
     a ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.
  
  Upozornění: Při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutné jej nahradit pouze originálním
  schváleným komponentem. Není možno používat jakékoliv náhražky - hrozí vysoké nebezpečí úrazu.
  


  9.6.2009, www.seznam.cz:

  Novostavby musí mít hasicí přístroje i čidla, rozhodl Ústavní soud.

  Takzvaná protipožární vyhláška platí beze změn i po úterním rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS). Soudci zamítli návrh ombudsmana Otakara Motejla na zrušení normy, která mimo jiné stanovuje povinnost vybavit nové domy hasicími přístroji a u vybraných objektů i kouřovými čidly. Soudce zpravodaj Jan Musil nyní čte odůvodnění nálezu. Vyhláška nařizuje vlastníkům novostaveb, aby pořizovali hasicí přístroje.

  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb podle ombudsmana nevznikla jen kvůli veřejnému zájmu, jak uvádějí její tvůrci, ale také proto, aby přinesla zisk některým výrobcům protipožární techniky.

  Vadilo mu také to, že vyhláška odkazuje k těžko dostupným dokumentům. Norma platí od loňského 1. července. Navrhli ji hasiči. Tvrdí, že pomůže snížit počet požárů v Česku a omezí vzniklé škody.

  Vyhláška nařizuje vlastníkům novostaveb, aby pořizovali hasicí přístroje, zajistili jejich revize a ve specifikovaných případech koupili také kouřová čidla. Tuto povinnost zdůvodňuje ministerstvo vnitra veřejným zájmem na ochraně před nebezpečím vzniku požárů.


  Statistická ročenka HZS PaK za r. 2008 ke stažení zde. Obsahuje i informace o zásazích jednotek JSDHO.


  Detektor kouře - povinně do instalací od 1. 7. 2008
  1. 7. 2008 vstupuje v platnost nová norma ČSN 14604, která nařizuje instalovat zařízení autonomní detekce a signalizace - tzv. detektory kouře - ve všech novostavbách. Jedná se o technickou normu a použití detektorů kouře je povinné pro definované druhy a prostory staveb:
  • rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci
  • bytové domy
  • budovy sloužící převážně pro ubytování osob (hotely, penziony) ale také zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud u těchto objektů již nevzniká požadavek na elektrickou požární signalizaci (EZS)

  Detektory kouře standardně splňují (příklad parametrů konkrétního typu):
  • požadavky ČSN EN 14604, VDE certifikace
  • optická a akustická signalizace požáru sirénou 85 dB s možností dálkové signalizace
  • možnost propojení až 40 detektorů 2vodičovým kabelem – aktivuje akustický alarm všech hlásičů
  • správná funkce je testována autodetekcí každých 40 s, indikace LED diodou
  • bateriové napájení 9 V zajišťuje spolehlivou funkci po dobu min. 2 let

  Vše o detektoru kouře. Nejčastější otázky a odpovědi.

  Kde je použití detektoru kouře povinné?
  Podle vyhlášky Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabude účinnosti 1. 7. 2008, musí být hlásiči požáru vybaveny nově postavené rodinné domy, byty a další vymezené typy staveb určené pro ubytování osob. Tato povinnost se vztahuje na nové stavby, tzn. na kterých se začne / začalo pracovat po 1. červenci 2008. Současné objekty postavené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny požárními hlásiči pouze tehdy, pokud v budoucnu projdou významnými stavebními úpravami. I když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze nových staveb, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR doporučuje všem občanům si požární hlásiče do domácnosti pořídit.

  Proč používat detektory kouře?
  Požární hlásiče představují vyzkoušený, efektivní, na údržbu nenáročný a finančně dostupný prostředek, který včas zjistí a upozorní na požár v kteroukoliv denní či noční hodinu. Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů i majetku. Požární hlásiče, které dokáží požár včas detekovat a upozornit na něj obyvatele domácnosti, tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml a zalarmoval ohrožené osoby. I malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které již při několika vdechnutích způsobí smrt člověka.

  Jak detektor kouře funguje?
  Detektor reaguje na kouř, který je jedním z prvních příznaků požáru. Tento hlásič nepotřebuje na rozdíl od požární signalizace ústřednu.Má zabudovanou akustickou a optickou signalizaci LED diodu a je napájen vlastní baterií, která zajišťuje správný chod minimálně dva roky. Při poklesu napětí se sám ohlásí pravidelným vydáváním zvukového a optického signálu. Správná funkce je pravidelně testována autodetekcí (test každých 40 s).

  Kam detektor kouře umístit?
  Detektor se doporučuje umístit v části domu nebo bytu vedoucí k východu. V každém objektu je nutné použít alespoň jeden detektor, v budovách s podlahovou plochou větší než 150 m2 je nutné použít další zařízení. Dále se doporučuje použít detektor v prostorách se zvýšeným rizikem vzniku požáru, v místnostech určených ke spánku, v obývacích místnostech, kancelářích, společných prostorách, v dřevěných stavbách, všude tam kde se pohybují kuřáci a kde jsou užívána topidla všech druhů. Detektor se instaluje na strop minimálně 50 cm od boční stěny a v podkrovních místnostech se šikmým stropem minimálně 50 cm od štítu. Střežená plocha jednoho optického hlásiče je přibližně 60 m2 při montážní výšce 6 m. V případě použití většího počtu detektorů v jednom objektu doporučujeme jejich vzájemné propojení 2vodičovým kabelem JYSTY. Pokud dojde k požáru v jednom ze střežených prostorů, vzájemné propojení umožní akustickou signalizaci všech hlásičů. Při požadavku dálkové signalizace požáru je možné do jednoho z detektorů kouře vložit komunikační modul.Ten zajistí propojení detektoru kouře např. se systémem EZS.

  Povinná instalace pož. hlásičů a PHP

  Každý rodinný dům, který se začne stavět od druhé poloviny letošního roku, bude muset být vybavený kromě hlásiče požáru také hasicím přístrojem. Povinnost zavádí nová vyhláška, která začne platit 1. července. Vztahuje se přitom na všechny objekty, u nichž je nutná kolaudace, tedy i na nové chalupy nebo chaty.

  Domkaři, chataři a chalupáři, kteří už mají postaveno, můžou zůstat v klidu. Hasicí přístroj si budou muset pořídit jen v případě, že budovu budou po tomto datu výrazněji rekonstruovat. Hasiči ke změně přistoupili kvůli tomu, že právě požáry v domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. „Požáry často vypuknou v noci a oběťmi se stávají spící obyvatelé. Právě v takovém případě může hlásič domácnost včas varovat a hasicí přístroj možná pomůže uhasit oheň ještě v zárodku,“ upozorňuje mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Petr Kopáček. „Požární hlásič se dá pořídit za cenu okolo tří set korun, hasicí přístroje jsou dražší, přijdou asi na dvanáct až čtrnáct set korun,“ říká. Například rodinný dům bude muset být vybaven hasicím přístrojem kategorie 34A. „To znamená, že dokáže uhasit 34 hořících hraniček nějakého pevného materiálu, například dřeva,“ vysvětluje technické označení mluvčí hasičů. „Čím vyšší hasicí schopnost, tím samozřejmě lépe. Rozhodně nebude vadit, pokud si kdokoli pořídí hasicí přístroj výkonnější, než mu předepisuje vyhláška,“ dodává Kopáček. Tento běžný práškový přístroj váží asi šest až osm kilogramů.

  Hrozí pokuty
  Hasiči sice nemají oprávnění vstupovat do domácností a průběžně kontrolovat, zda majitelé hasicí přístroj mají, ale při vyšetřování příčin požáru vyjde pravda najevo. Pokud se po požáru v domě zjistí, že majitel neměl povinnou protipožární výbavu, hrozí mu ke všemu neštěstí ještě několikatisícová pokuta za porušení vyhlášky. „Zapomínat by se nemělo také na údržbu. Každý hasicí přístroj, i když se nepoužívá, je třeba nechat jednou za rok zkontrolovat pracovníkem s příslušným certifikátem, podobně jako třeba plynový kotel před zimou. U hlásičů je pak třeba také měnit baterie, jejichž životnost odhaduji také zhruba na rok,“ upozorňuje mluvčí Kopáček. Jen za uplynulý rok hasiči zasahovali u 2652 požárů v domácnostech. Zahynulo při nich 58 lidí, což činí 44,6 procenta všech obětí požárů.

  Přitom hlavní příčinou těchto úmrtí byly především druhotné znaky požáru - např. nadýchání se zplodin hoření ve spánku. Hlásič signalizuje začínající požár již v zárodku a např. v nočních hodinách Vás dokáže svojí akustickou indikací vzbudit a tím Vám zachránit život.

  Informace pro spoluobčany a drobné podnikatele. (21. 01. 2008)

  Drobné podnikatele na Svitavsku navštěvuje osoba, která se vydává za „revizního technika hasicích přístrojů“, která na základě zfalšovaných „revizních zpráv“ inkasuje peníze za provedenou práci, kterou neprovede. Nebezpečí je zejména v tom, že zfalšované doklady zní většinou na jméno pravého, tedy existujícího kontrolora hasicích přístrojů. Inkasované částky jsou přitom mnohonásobně vyšší, než je obvyklé. Věc byla oznámena i Policii ČR, pachatel však nebyl dosud dopaden a lze tedy předpokládat, že v této nekalé činnosti stále pokračuje.

  V případě jakýchkoliv pochybností o provádění služeb v oblasti požární ochrany můžete kdykoliv žádat o informace inspektory státního požárního dozoru HZS Pardubického kraje - územního odboru Svitavy.

  Telefonní čísla: 950 575 152, 950 575 253.

  Předejdete tak zbytečným výdajům a možná přispějete i k odhalení těchto podvodníků.

  Dále upozorňujeme občany na podomní obchodníky, kteří nabízejí různé zabezpečovací systémy nebo požárně bezpečnostní zařízení pro vybavení bytů a domácností. Víme, že občané v mnoha případech zakoupili za této situace autonomní hlásiče požáru i za desetinásobek běžné tržní ceny.


  Několik dat za období od 1.1. do 31.10.2007 - HZS PaK, okres Ústí nad Orlicí.
  • celkem 151 požárů (uchráněná hodnota 130,9 mil. Kč)
  • 294 asistencí u dopravních nehod (280 silničních, 10 železničních, 4 ostatní)
  • 91 výjezdů - živelní pohroma (17x povodeň, záplava, déšť a 74x větrná smršť)
  • 52 úniků chemických látek nebo ropných produktů
  • 4x technická havárie
  • 641x technická pomoc
  • 89x technologická a jiná pomoc
  • 4x ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy aj.)
  • 50x planý poplach

  Celkem 1382 mimořádných událostí, uchráněná hodnota 157,2 mil. Kč. Při požárech bylo v tomto období zraněno 7 civilních osob a 3 osoby zemřely. Při zásazích se zranili 3 hasiči.
   UPŘESNĚNÍ (celý rok 2007):
  • 1759 událostí
  • z toho 179 požárů, 832 tech. pomoc
  • 2500 výjezdů JSDHO
  • úchráněné hodnoty 165 mil. Kč
  • 3 lidé zemřeli


  Neznalost telefonních čísel může být překážkou, neomlouvá však při nesplnění povinnosti (Zpráva HZS Pak; 19. 04. 2007.)

  Podle zákona o požární ochraně je povinností právnických a podnikajících fyzických osob předem oznámit hasičům spalování hořlavých látek na volném prostranství. Vzhledem k tomu, že došlo k vytvoření jednotného operačního střediska pro celý Pardubický kraj, provádí se hlášení pálení na telefonní čísla 950 570 113 nebo 950 570 213. Linky a 150 a 112 jsou určeny pro hlášení mimořádných událostí a je zbytečné je blokovat takovými telefonními hovory. „Zároveň je třeba připomenout, že při těchto činnostech platí další povinnost , a sice stanovit opatření proti šíření a vzniku požáru. To platí zejména při pálení klestí v lesích, kde hrozí vysoké škody a zásahy bývají velmi zdlouhavé a komplikované. Za porušení výše uvedených povinností povinnosti lze podle zákona o požární ochraně uložit pokuty řádově od tisíce po statisíce korun,“ říká mjr. Ing. Jan Novotný z odboru prevence HZS Pardubického kraje.
  Zpráva HZS PaK; 29. 03. 2007

  Útlum činnosti operačních a informačních středisek hasičů ve Svitavách a Ústí nad Orlicí

  Na základě celorepublikové koncepce HZS ČR dojde postupně k útlumu operačních středisek HZS Pardubického kraje. Tento trend se objevuje i v jiných krajích, a to nejen u hasičů. V mnoha krajích do jednoho centra stahují tísňová volání a operační řízení také Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
  Nastává otázka, zda se změní něco pro občana, který potřebuje v tísni pomoc. Pro občana se nic nezmění. Již dnes při vytočení linky 112 (z mobilních i pevných sítí) a 150 (z mobilních sítí) se dovoláte na krajské operační a informační středisko hasičů do Pardubic. Pokud navolíte tísňovou linku 112, případně 150 z pevné sítě po útlumu příslušného „okresního“ operačního a informačního střediska hasičů, ozve se vám operátor, kterému specifikujete problém. Informace okamžitě pronikne telefonicky nebo datově složce integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), která problém ihned řeší.

  Dostane se mi pomoci včas?
  „Vlivem centralizace se dojezdové časy jednotek Požární ochrany neprodlouží. O předání informace složce IZS, která událost řeší, jsme se již zmiňovali. Co obsahuje datová informace? Především místo, odkud bylo voláno (zobrazené na elektronické mapě), telefonní číslo, záznam hovoru, jméno, adresu, typ události a zpřesňující poznámku o události. Krajské operační a informační středisko přijatou zprávu v krátkosti vyhodnotí a vyšle příslušné jednotky Požární ochrany,“ říká plk. Ing. Martin Záleský, ředitel odboru operačního řízení a komunikačních a informačních systémů HZS Pardubického kraje.
  U jednotek Požární ochrany (PO) se při výjezdu k zásahu odehrává několik automatických akcí, které provádí technologie (vyhlášení poplachu, otevření garážových vrat, rozsvícení výstražných světel a tisk výjezdového lísku (obsahuje stejné informace, které obsahuje datová věta). „Spojení s jednotkami PO (HZS, SDH obcí atd.) bude také ve stejném režimu jako dosud. Jednotky budou pouze komunikovat s operačním a informačním střediskem v Pardubicích. Omyl při určení obce, ze které je voláno (v kraji se nachází více obcí se stejným názvem) je eliminován používáním geografického informačního systému,“ upřesňuje plk. Ing. Martin Záleský.

  Činnost operačního a informačního střediska hasičů v Chrudimi byla již ukončena 31. ledna 2007. Operační a informační střediska ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí zaniknou již tento víkend, a to k 1. dubnu 2007.

  Statistika zásahů HZS Pardubického kraje za rok 2006.
  Statistiky z předchozích let: 2005, 2004, 2003...

  Prevence - informace na stránkách HZS PaK:
  Díl první: Hořlavé předměty na chodbách a schodištích
  Díl druhý: Opomíjená povinnost – preventista požární ochrany v každém bytovém domě
  Díl třetí: Hasicí přístroje - jejich umisťování a provádění kontrol
  Díl čtvrtý: Přeplněné sklepy a půdy mohou znamenat značné riziko
  Díl pátý: Autonomní hlásiče kouře - nejjednodušší a nejúčinnější pomocník
  Díl šestý: Hydranty mohou pomoci pouze v případě, že jsou provozuschopné
  Díl sedmý: Jak se zachovat v případě požáru bytového domu?
  Díl osmý: Kontroly provozuschopnosti požárních dveří v bytových domech

  Přijměte od hasičů několik základních doporučení, abyste nepotřebovali jejich pomoc a aby u Vás nezakokrhal ohnivý kohout:
  • Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
   Každého asi napadne, že nemá dávat blízko před krb koberec nebo pohovku, které mohou sálavým teplem nebo oharky vzplanout.... Již tak jasné není, že je velice nebezpečné dávat sušit oděvy na akumulační kamna, které jsou zrovna jenom vlahá, ale přes noc se nabijí a podstatně zvýší svoji povrchovou teplotu... Navíc vystupující horký vzduch po sepnutí ventilátoru ovládaného termostatem dokáže bezpečně zapálit hořlavé látky umístěné v blízkosti výdechu. A jen několik lidí napadne, že sálavé teplo z 500W halogenového světla dokáže nejen zapálit např. dřevěný strop, ale při dostatečně dlouhé expozici (v řádu minut) i obličej. Kromě toho i zadní strana svítidla má předepsanou vzdálenost od hořlavých povrchů. V žárovce (i té halogenové) se přes 9O% výkonu nemění ve světelné záření, ale v teplo.
  • Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
   Nehledě na to, že v době Vaší nepřítomnosti připravovaný pokrm vzkypí, uhasí plamen - ale plyn je stále puštěný. Mimo to malá rada: pokud Vám chytne olej ve friťáku nebo na pánvi, nesmíte požár hasit vodou, ale zamezit přístupu kyslíku např. přkrytím namočenou utěrkou
  • S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.
   Pozor např. na vysoké teploty domečků se svíčkami - když jsou ty vanoce. Ty se nesmí stavět přímo na hořlavý podklad (stůl, parapet ...), ale pomocí např. talířku hořlavou podložku odstínit.
  • Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
  • Nechete si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
  • Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob.
  • Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla.
  • Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!
  • Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením klestí.
  • Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel).
  • Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
   No to je snad každému jasné. U el. zařízení nejde "jen" o vznik požáru (při zkratu v obvodu mohou vodiče před tím, než je od napájecí sítě odepne předřazený jistící prvek, dosahnout teploty až 120°C). Ale především o úraz el. proudem. Velice nebezpečné je v případě zaúčinkování předřazeného jistícího prvku např. nahradit pojistku jinou s vyšší jmenovitou hodnotou. "...Kdo si tam dá hřebíky, vyhoří a začne od piky..."Nemusíte si tam dát ani hřebíky, stačí silnější pojistka. Pokud se pojistka přepálila, má to nějaký důvod. Uvědomte si, že jako uměle vytvořený nejslabší článek el. obvodu Vás chrání před případnými problémy.
   Pokud na osvětlovací těleso po výměně žárovky nevrátíte kryt, nastává problém s povrchovými teplotami. Pokud to bude světlo na půdě v prachu a pavučinách, s velkou pravděpodobností dojde k jejich vznícení a možnému dalšímu rozšíření požáru. Teplota krytu osvětlovacího tělesa je nižší, než povrchová teplota samotné žárovky. A to podstatně .
  • Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.
   To samé platí o volném místě před el. rozvaděči.
  • Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
  • Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů (případně jiných zařízení určených pro hašení požárů).
  • Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
  • Vybavte si svou domácnost autonomními hlásiči požáru, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní.
  • Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
  • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.)
  • Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí).
  • Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.
  • Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.

   K požáru však nemusí dojít jen v domácnosti, proto:
  • Nevypalujte trávu
  • Nekuřte na polích a v lesích
  • V lese a ve volné přírodě můžete rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech
  • Spalování většího množství odpadu předem nahlaste hasičům
  • Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru

  rolex swiss rolex day date fake vs real has been working in making the best possible elements of the watch..hundreds of newly uwell.