Naše akce i činnost oddílu MH podporuje
město Ústí nad Orlicí.a Národní sportovní agentutraDěkujeme !


  Rychlé vzkazy:Optimalizováno
pro rozlišení
1024 x 768 px.
Browsery IE 6.0,
Mozilla 1.5.0.9
a vyšší.

  Sekce pro ZJ1
60. výročí založení hasičského dobrovolného sboru v Hylvátech


V sobotu 2. září 2006 pořádal SDH Hylváty II. ročník soutěže MH "Rozloučení s prázdninami". Po ukončení soutěže Mladých hasičů pokračoval program oslavami 60. výročí založení našeho SDH s bohatým programem. Fotografie z oslav v sekci Fotky 2006.. Další fotky na webu města Ústí nad orlicí.Oslavy začaly v 9 hodin zahájením II. ročníku soutěže MH "Rozloučení s prázdninami". Po vyhlášení výsledků soutěže, předání cen a slavnostním zahájení probíhaly ukázky techniky SDH i HZS, prohlídka sbrojnice, soutěž pro děti "nehasiče" o ceny, výstava historické hasičské techniky, přílet a prohlídka vrtulníku Mi-117Š z 23. letecké základny Eduarda Beneše v Přerově, komentovaný seskok parašutistů vč. ukázky balení padáků s výkladem, ukázky techniky a vybavení Policie České republiky a Městské policie Ústí nad Orlicí .....O oslavách proběhl šot ve zpravodajské relaci na OIK.Dobrovolní hasiči v Hylvátech?
        Německý dobrovolný hasičský sbor, patřící pod německou Župu libereckou, byl v Hylvátech založen r. 1902. Byl složen jen z dobrovolníků německé národnosti, o členy české národnosti nebyl zájem.
        Český dobrovolný hasičský sbor byl založen po osvobození v měsíci červnu 1945. Byl utvořen z 18 mužů. Prvním starostou sboru byl br. Vondráček (starousedlík), velitelem br. Šípek (starousedlík), pokladníkem br. Morkes (starousedlík), čet. br. Štancl a br.Dvořák, kronikářem br. Dušek.Z Almanachu "100 let hasičského sboru v Ústí nad Orlicí I." (1871-1971), str.5:

25 roků trvání požárního sboru v Hylvátech

Po osvobození vlasti v r. 1945 bylo nutné vybudovat český dobrovolný sbor hasičů, který by nahradil německý hasičský sbor a převzal jeho inventář, uložený v hasičské zbrojnici. Přejímání výzbroje a výstroje bylo provedeno prozatímním národním výborem v Hylvátech za účasti funkcionářů Okresní hasičské jednoty a tvořícího se českého hasičského sboru v Hylvátech. Bylo shledáno, že hasičská výzbroj a výstroj je ve velmi špatném stavu. Zástupci Okresní hasičské jednoty pomáhali při náboru hasičů mezi občany, aby se mohl ustavit sbor dobrovolných hasičů. Během r. 1945 se přihlásilo 16 občanů. Organizační práce v Hylvátech nebyla tehdy na takové úrovni, aby ustavení sboru mohlo být provedeno do všech důsledků. Byl ustaven jen prozatímní výbor, skládající se z K. Šípka, R. Vondráčka, Josefa Kubeše a Františka Duška, kteří měli za úkol ustavit řádně organizovaný a spolehlivými členy doplněný český sbor dobrovolných hasičů. Tento úkol byl dokončen svoláním první valné hromady, která se uskutečnila 3. března 1946. Stav mužů se zvýšil na 24 mužů. Valná hromada zvolila řádný výbor v tomto složení: K. Šípek - starosta, Rud. Vondráček - místostarosta, Fr. Dušek - velitel a vzdělavatel - J.Martínek, zástupce velitele - L.Kopsa, jednatel - J.Kubeš, zapisovatel - Ant. Málek, zbrojmistr - Fr. Dědour, St. Vacek a Jan Zita. Tak vznikl v dějinách Hylvát první český dobrovolný hasičský sbor, který se za 25 let svého trvání pochlubil dobrými výsledky své práce. Nejprve bylo nutno opatřit finanční prostředky, aby se výzbroj, výstroj a dopravní vůz mohly dát do řádného užívání.Zároveň ale bylo nutno cvičit a školit členy, aby byli dostatečně obeznámeni s úkoly dobrovolných hasičů.Sbor pořádal různé zábavné podniky jako byl hasičský ples, kácení máje, dožínky a veřejné vystoupení místního hasičského sboru za účasti sborů z okolí. Tehdy cvičily i naše ženy, neboť během jarních měsíců přistoupilo do sboru 9 žen, které úspěšně vedla Jarča Málková. Hasičský sbor v Hylvátech v roce 1946 dosáhl počtu 33 členů, Občanstvo Hylvát plně podpořilo snahu hasičského sboru a to hlavně po stránce finanční. Během krátké doby, za přispění všech členů, podařilo se uvést do náležitého pořádku celou techniku a opatřit pro všechnyčleny včetně žen vkusné stejnokroje. Funkcionáři sboru se zúčastnili všech kursů, které organizovala OHJ, aby tak získali patřičné vědomosti. Rok 1946 byl plný námahy a starostí a znamenal velké vypětí jak pro členy váýboru, tak i pro ostatní členstvo. prospělo to celému kolektivu a v budoucnu se to velmi kladně projevilo. V té staré malé zbrojnici, do které se nevešla ani polovina členů sboru, rostlo nadšení a odvaha pro krásnou ideu, pomáhat všude tam, kde oheň či jiné živelní pohromy ohrožovaly majetek spoluobčanů i majetek národní. V roce 1954 vyhověl MěstNV v Ústí nad Orlicí našemu přání a bylo započato s výstavbou nové požární zbrojnice. Tam se dnes vejdeme všichni a je nás dvojnásobný počet, než v r. 1946.

VÝBOR POŽÁRNÍHO SBORU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ II.